Privacy reglement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als jouw behandelende therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 Eventueel worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 Als jouw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 •  Voor het gebruik voor waarneming tijdens onze afwezigheid.
 •  Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 •  Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen en onze administrateur de debiteurenadministratie kan verwerken.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen wij je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Jouw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling •natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociale therapie’
 •  de kosten van het consult

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan zo’n verzoek. Als je eens toestemming gegeven hebt om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van dit Privacy reglement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.